Tak jsme se konečně všichni dočkali!

05.05.2020

Jak jste možná zaznamenali ze sdělovacích prostředků, od pondělí 11. 5. 2020 je v souladu s usnesením vlády č. 491 ze dne 30. 4. 2020 znovu umožněna osobní účast členů kroužků ve střediscích volného času. Tímto vám s radostí sdělujeme, že i Středisko volného času Miroslav znovu otevírá své zájmové kroužky. Na každém místě výkonu činnosti budeme postupovat podle vlastního harmonogramu, který se bude řídit především tím, jak budeme schopni zajistit podmínky v souladu s výše uvedeným nařízením, s důrazem na ochranu účastníků i vedoucích.
Oznámení o konání kroužku obdrží členové formou SMS.

Pokyny pro obnovení osobní přítomnosti v SVČ a podmínkách účasti (dále jen "pokyny") jsou v sekci ke stažení nebo zde.

Z nich nejdůležitější jsou tyto:

  • Před první návštěvou zájmového kroužku zákonný zástupce, resp. zletilý účastník, podepíše čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění, v sekci ke stažení nebo zde, které předá, buď osobně, nebo prostřednictvím účastníka, pedagogickému pracovníkovi u vstupu do zařízení. Bez tohoto prohlášení nebude účastníkům vstup umožněn.
  • Do budov a částí areálů bude umožněn vstup jen účastníkům, nikoli rodičům a jinému doprovodu.
  • Ve společných prostorách budou účastníci povinni nosit roušku, při činnosti podle jejího charakteru. Každý účastník bude mít s sebou sáček na roušku.
  • Všichni účastníci budou povinni dodržovat zásady, které jsou v "pokynech" a které jsou pro jednotlivé zájmové kroužky podrobněji rozpracovány podle místních možností a specifik s ohledem na charakter činnosti a prostory, kde se daná činnost koná. Před každou výukovou jednotkou je s nimi stručně pedagog seznámí.

Velmi se na vás těšíme a tímto také žádáme a prosíme o co možná nejvíce odpovědný přístup, aby se pokud možno zabránilo k nekontrolovatelnému šíření nákazy, a tím i k následnému opětovnému vyhlášení omezujících opatření.